Ülkemizin Su Kaynaklari Ve Hidroelektrik Enerji Potansiyeli

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır.

Dünyada su dağılımı

Türkiye’nin yıllık ortalama yağışı 643 mm olup, hacimsel olarak bu deger 501 km3 suya denktir. Ülkemiz koşullarında yağışın 37%'si akışa geçmektedir.

DSİ verilerine gore Hidroelektrik enerji potansiyeli açısından Türkiye, teorik 433 milyar kWh ve teknik değerlendirilebilir 216 milyar kWh ile Dünyamızın toplam potansiyelin 1%’ine Avrupa kıtasının toplam potansiyelinin ise 16%’sına sahiptir.

Türkiye’de işletmede olan 267 adet hidroelektrik santralin kurulu gücü 15.660 MW ve ortalama yıllık üretimi ise 54.000 GWh olup, bu verilere göre ülkemiz toplam teknik potansiyelin %25’ini geliştirmiştir. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı’nca (IEA)’a göre ise Amerika Birleşik Devletleri teknik hidroelektrik potansiyelinin %86’sını, Japonya %78’ini, Norveç %68’ini, Kanada %56’sını geliştirmiştir.

Ülkemizdeki elektrik enerjisi kurulu gücünün kaynağına göre dağılımı baktığımızda ise Tablo 2’de verildiği üzere 2010 yılı sonu itibariyle sonu itibariyle hidroelektrik kurulu gücün toplamın 35%’ini oluşturduğunu görmekteyiz. Bu oran Norveç’te 99%, Avusturya’da 70% ve İsviçre’de 55% oranındadır.

2010 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu güç kapasitesi dağılımı

Tüm bu veriler ışığında Ülkemizde hidroelektrik enerji yatırımı ve üretiminin gelişerek devam edeceği ortadadır.